Prawo wewnątrzszkolne

Zaloguj

Prawo wewnątrzszkolne

Czwartek , 12 października  2017 

W zakładkach po lewej stronie znajdują się wymienione poniżej dokumenty regulujące pracę szkoły:

Statut Szkoły

Regulaminy i programy

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

Polityka Ochrony Dzieci

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin Boiska Szkolnego

Regulamin Sali Gimnastycznej

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Regulamin Stołówki Szkolnej

Regulamin postępowania w razie wypadku w szkole

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Uczniowski

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Procedury

1.      Procedura przyznawania tytułu „Prymusa Szkoły”

2.      Sposoby uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana na koniec roku

3.      Procedura postępowania z uczniem przejawiającym zachowania agresywne

4.      Procedura odbioru dzieci ze szkoły oraz działań, gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonym czasie

5.      Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 17.00

6.      Procedura przy wypadku w szkole

7.      Procedura w przypadku doznania przemocy w drodze do/ze szkoły

8.      Procedura dotycząca naruszenia godności nauczyciela i innych pracowników szkoły

9.      Procedura kwalifikowania na zajęcia wyrównawcze

10. Procedura dotycząca postępowania w sprawie cyberprzemocy

11. Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia

12. Procedura - opuszczanie wybranych lekcji przez ucznia

13. Procedura postępowania w przypadku przywłaszczenia, wyłudzenia lub zniszczenia cudzego mienia

14. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń może być pod wpływem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość

15. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada alkohol, nikotynę lub substancje psychoaktywne

16. Procedura postępowania w przypadku niewłaściwego zachowania się rodzica wobec nauczyciela

17. Procedura postępowania w  sytuacji  wtargnięcia  do  budynku  szkolnego osoby  niepożądanej,  stwarzającej  zagrożenie dla  dzieci  lub  nauczycieli

18. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

19. Procedura postępowania wobec ucznia zagrożonego demoralizacją

20. Procedura kontaktów z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie